Jestes w: Home > Medycyna > JOGA – DROGA DO ZDROWIA I SZCZĘŚCIA

JOGA – DROGA DO ZDROWIA I SZCZĘŚCIA

Joga to najstarszy, indyjski system filozoficzny, uka-zujący jak żyć, aby uczynić życie harmonijną całością i osiągnąć stan oświecenia – SAMADHI – czyli prawdziwe szczęście przez doprowadzenie do zjednoczenia „JA” z Jaźnią wyższą, nieśmiertelną.

Słowo JOGA, (często używana jest pisownia „YO- GA”) pochodzi od sanskryckiego korzenia „yui” i znaczy: wiązać, łączyć, przywiązywać, nakładać jarzmo, kierować i skupiać nad czymś uwagę, używać i stosować, oznacza też połączenie i zjednoczenie. Joga w Indiach jest praktykowana od tysiącleci i przez wiele lat traktowano ją jako wiedzę tajemną, dlatego też zazdrośnie strzeżono jej tajemnic. Inną przyczyną otaczającej ją tajemniczości są niebezpieczeństwa wynikające z jej uprawiania. Tak o tym pisze Maria Gródecka w „Ścieżkach jogi”.

,.Stosowanie niektórych technik jogi powoduje podnie-sienie wibracji energetycznych w komórkach ciała, co wyzwala pewne siły duchowe mogące stanowić zagrożenie dla osoby do tego nie przygotowanej. Ich wpływ na organizm ludzki jest podobny do działania wzmożonego napięcia prądu na maszynę elektryczną – zniszczy i przepali jej zwoje, jeżeli maszyna nie zostanie przedtem przystosowana do przepływu podwyższonego napięcia. Podobnie, aby sprostać przepływowi sił duchowych, trzeba przedtem przetworzyć i przeobrazić całą strukturę psychiczną, a ponadto uodpornić i wzmocnić organizm. W przeciwnym razie siły te mogą stać się niebezpieczne dla zdrowia, równowagi i harmonii wewnętrznej”.

Wniosek z tego, że jogę uprawiać należy bardzo stopniowo i trzeba być do tego przygotowanym psychicznie. Należy więc napierw zapoznać się z podstawowymi siedmioma ścieżkami jogistycznymi, z których każda prowadzi do tego samego celu, którym jest zjednoczenie świadomości in-dywidualnej ze świadomością kosmiczną, ale w sposób do-stosowany do potrzeb i możliwości rozmaitych typów psy-chicznych oraz rozmaitych faz rozwoju.

Oto krótka charakterystyka siedmiu ścieżek jogi- stycznych, z których każda jest podporządkowana określo-nemu czakramowi i jest kolejnym etapem w rozwoju ducho-wym człowieka.

HATHA-JOGA. Jej celem jest zaakceptowanie siebie samego, a jeżeli akceptuję siebie, to również akceptuję innych, rozumiem ich. Przez ćwiczenia hatha-jogi (fizyczne) doprowadza się do prawidłowego przepływu energii, czyli otwarcia się na prowadzenie przez Nadświadomość (wyższe Ja). Hatha-joga jest pierwszym etapem rozwoju duchowego każdego człowieka i w jej uprawianiu bardzo ważna jest ko-lejność wykonywanych ćwiczeń, gdyż wykonywanie ich w nieodpowiedniej kolejności może doprowadzić do różnych zaburzeń. Szerzej na ten temat w dalszej części rozdziału.

BHAKTI-JOGA. To joga miłości albo żarliwości religijnej, nauki kochania innych jak siebie samego. Bhak- ti-joga uczy też służenia innym. Następuje odblokowanie na miłość do wszystkiego. Jako ćwiczenia stosowane są medytacje z odpowiednimi mantrami (śpiewem), z reguły wyciszającymi.

KARMA-JOGA. Jest to ścieżka bezinteresownego czynu i służenia innym, ale ze zrozumieniem, czyli rozumienia prawa przyczyny i skutku (karmy). W ramach pracy dla innych karma jogin nie uszczęśliwia nikogo na siłę, ale dobrze wie, komu pomóc.

Dodaj Komentarz

You must be logged in to post a comment.